Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij ieder gebruik van Mijnpromotiepartner zijn de Algemene Voorwaarden van Sportclubpartner (hierna: Sportclubpartner) geldig. Door het plaatsen van een Bestelling verklaart u akkoord te gaan met de inhoud hiervan. Deze Voorwaarden zijn niet toepassing op websites, diensten en producten van Sportclubpartner die voorzien zijn van eigen Algemene Voorwaarden. 


Artikel 1. Definities 
In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: 

1.1. Koper 
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Sportclubpartner in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst. 

1.2. Overeenkomst 
Iedere overeenkomst die tussen Sportclubpartner en koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshankelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst. 

1.3. Producten 
Promotieartikelen, merchandisingartikelen, promotiekleding, sportkleding, sportartikelen in de ruimste zin van het woord. 

1.4. Diensten 
De door Sportclubpartner te verlenen diensten, al dan niet met betrekking tot de producten, waaronder advies, assemblage en service in de ruimste zin van het woord. 

1.5. Bestelling(en) 
Bestellingen worden via een aanvraag offerte geplaatst.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop, geeft koper te kennen dat hij met de voorwaarden akkoord gaat. Sportclubpartner heeft het recht haar voorwaarden en de inhoud hiervan na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 

2.2. Sportclubpartner zorgt er voor dat de bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling aan Sportclubpartner. De bestelde producten worden bij koper afgeleverd, waarbij de verzendkosten voor rekening van koper zijn en het risico van verzending voor Sportclubpartner.

2.3. Sportclubpartner is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling gebruik te maken van derden. 

2.4. Sportclubpartner is gerechtigd koper zonder opgave van redenen de toegang tot de webshop te weigeren.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten
3.1. Alle aanbiedingen van Sportclubpartner zijn vrijblijvend en Sportclubpartner behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

3.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat koper alle door Sportclubpartner gevraagde gegevens heeft verstrekt en Sportclubpartner de opdracht heeft bevestigd middels een e-mail naar het door koper opgegeven e-mailadres. Koper dient eventuele onjuistheden in de orderbevestiging direct na ontvangst aan Sportclubpartner te melden, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven. 

3.3. Sportclubpartner is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Sportclubpartner dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4. Prijzen en betalingen 
4.1. De vermelde prijzen voor de producten en diensten zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De door koper verschuldigde (koop)prijs en, BTW en verzendkosten worden duidelijk vermeld in de orderbevestiging en factuur van Sportclubpartner . 

4.2. Alle prijzen op de webshop zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

4.3. Betaling van een bestelling verloopt door middel van: iDEAL betaling of andere elctronische betalinsvormen of vooruitbetaling met factuur. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling, de datum van creditering van de bankrekening van Sportclubpartner. 

4.4. Sportclubpartner behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet aan te bieden. 

4.5. Koper is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden conform de wettelijke bepaling aangaande de verkoop op afstand.

Artikel 5. Levering/levertermijn/bezorging
5.1. Bestellingen betaald via iDEAL en voor 12.00 uur op werkdagen geplaatst in de webshop, worden binnen 48 uur verstuurd, mits voorradig. Bestellingen betaald via bank worden verstuurd zodra de betaling is ontvangen door Sportclubpartner. Bij een bestelling van MACRON Kleding is de levertijd gemiddeld 2 weken. 
Indien dit voor u een probleem is neem dan contact op met onze klantenservice

5.2. De door Sportclubpartner opgegeven levertermijn is slechts indicatief. Overschrijding van de levertermijn geeft koper niet het recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren. Bij overschrijding van de levertijd wordt koper per e-mail, schriftelijk of telefonisch geïnformeerd over de te verwachte levertijd waarbij aan Sportclubpartner een maximale termijn van dertig (30) dagen moet worden gegeven om alsnog te presteren. Conform de wettelijke voorwaarden heeft koper bij Sportclubpartner het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. Eventuele betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 30 dagen na kennisgeving, aan koper terugbetaald.

5.3 Indien koper heeft aangegeven dat er een bedrukking of borduring op de artikelen plaats moet vinden zal Sportclubpartner met de koper in contact treden over levertijd en kosten

5.4. Sportclubpartner verstuurd de producten met een koeriersdienst tenzij koper tijdens het afrekenproces op de webshop heeft aangegeven de bestelling te willen ophalen aan het adres van Sportclubpartner Indien koper kiest de bestelling af te halen, worden geen verzendkosten in rekening gebracht. 

5.5. Sportclubpartner verstuurd in beginsel alleen producten binnen Nederland en België. 

Artikel 6. Aflevering en risico 
Sportclubpartner is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Sportclubpartner en koper. De kleuren van de producten die op de webshop worden getoond, kunnen afwijken van de echte kleuren van het product. Sportclubpartner neemt geheel het risico van verzending, echter de kosten van verzending komen ten laste van koper. 
 
Artikel 7. Verzendkosten 
Alle bestellingen worden bezorgd op een door de koper op te geven adres in Nederland. Er geldt een vast tarief inclusief BTW. Op sommige producten kunnen extra verzendkosten in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt specifiek aangegeven. 

Artikel 8. Leveringen en garanties 
8.1. Sportclubpartner garandeert dat elk door haar geleverd product voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Voor de geleverde producten geldt een garantie, zoals deze door de producenten op haar producten wordt vastgesteld. 

Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Sportclubpartner zijn verricht;

  • indien de originele aankoopnota niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Artikel 9. Ruilen / retourneren
9.1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. 

9.2. Koper dient deze retourzending vooraf bij Sportclubpartner aan te melden. 
Het artikel dient in de originele verpakking en in originele staat met orderbevestinging of kopie  van de aankoopnota teruggezonden te worden naar Sportclubpartner. Zodra het product in goede staat met een kopie aankoopnota door Sportclubpartner is ontvangen, wordt het aankoopbedrag van het product naar het bij Sportclubpartner bekende rekeningnummer van de koper overgemaakt. 

9.3. De verzendkosten voor het retourneren van het product zijn voor rekening van koper.

9.4. Indien koper een product wil ruilen voor een ander product dan wel een andere maat, dient koper een nieuwe bestelling te plaatsen voor het nieuwe product en het te retourneren product aan Sportclubpartner te retourneren op de wijze zoals beschreven in artikel 9.1. t/m 9.3. 

  • Let op: alle producten die voorzien zijn van uw naam of andere herkenbaarheid zoals foto's, logo's etc. worden op maat gemaakt. Hierdoor is het niet mogelijk om uw bestelling te retourneren. Als de bestelling niet goed uitgevoerd is, vernemen wij dat graag via onze klantenservice.


9.5. Afgeprijsde artikelen kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 10. Defecte incomplete zendingen
Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op koper op het moment waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden en in ontvangst worden genomen. In het geval van constatering van gebreke dient koper direct na ontvangst van de producten daarvan melding te doen bij Sportclubpartner. De kosten van retourzendingen in geval van gebreke zijn voor rekening van Sportclubpartner. 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud 
De eigendom van geleverde producten en/of diensten gaat pas over op koper, indien koper al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Sportclubpartner verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering over op koper. 

Artikel 12. Overmacht 
12.1. Onverminderd de overige aan Sportclubpartner toekomende rechten, heeft Sportclubpartner in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de Bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Sportclubpartner gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

12.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan elke van Sportclubpartner’s wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de webshop, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. 

Artikel 13. Diversen 
13.1. Indien koper aan Sportclubpartner schriftelijk opgave doet van een adres, is Sportclubpartner gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij koper aan Sportclubpartner schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestelling dient te worden gezonden. 

13.2. Wanneer door Sportclubpartner gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Sportclubpartner deze voorwaarden soepel toepast. 

13.3. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Sportclubpartner in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sportclubpartner vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

13.4. Sportclubpartner zal de gegevens van koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid welke is opgenomen in haar Privacy Statement welke eveneens is opgenomen op de webshop. Sportclubpartner neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht. 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

14.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.


Contact

mijnpromotiepartner
Estafetteweg 10
2807BN GOUDA

+31 182 517 242 / 06 29 251 532
info@mijnpromotiepartner.nl

KvK 24432743
BTW ID-nummer: NL001282346B19